หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม

ยูบิสได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และ ISO45001

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ยูบิสได้ผ่านการตรวจประเมินจาก Bureau Veritas Certification (Thailand); (BV) และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 นับเป็นมาตรฐานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการปฎิบัติงานต่างๆ อาทิ การคัดแยกขยะ การประหยัดทรัพยากรน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า รวมถึงโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อาทิ โครงการรณรงค์ลดใช้ขวดน้ำพลาสติก โครงการลดปริมาณขยะ โครงการลดการใช้พลังงาน โครงการ CSR ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเพื่อนำไปสู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ ยูบิสยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรรวมถึงพันธมิตรคู่ค้าต่างๆ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงจัดทำมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การติดตั้งป้ายเตือน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงาน และมาตรการอื่นๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านความปลอดภัยให้กับองค์กร