UBIS MEET-BOOKING ONLINE

ระบบจองห้องประชุม บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดห้องประชุม *ก่อนทำรายการ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน
...
ห้องประชุม 1

ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ พระราม 3

 • รองรับ: 8-10 ท่าน
 • อุปกรณ์ภายในห้อง:
  กระดาน White board
  เครื่องฉาย Projector
  เชื่อมต่อ HDMI
  Video Conference
  ไมโครโฟน
...
ห้องประชุม 2

ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ พระราม 3

 • รองรับ: 8-10 ท่าน
 • อุปกรณ์ภายในห้อง:
  กระดาน White board
  เครื่องฉาย Projector
  เชื่อมต่อ HDMI
  Video Conference
  ไมโครโฟน
...
ห้องประชุมท่าทราย

โรงงานสมุทรสาคร

 • รองรับ: 15-20 ท่าน
 • อุปกรณ์ภายในห้อง:
  กระดาน White board
  เครื่องฉาย Projector
  เชื่อมต่อ HDMI
  Video Conference
  ไมโครโฟน
...
ห้องประชุมบ้านแพ้ว

โรงงานสมุทรสาคร

 • รองรับ: 25-30 ท่าน
 • อุปกรณ์ภายในห้อง:
  กระดาน White board
  เครื่องฉาย Projector
  เชื่อมต่อ HDMI
  Video Conference
  ไมโครโฟน