หน้าแรก > ความยั่งยืน > นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 16 / 2559 วันที่ 2 กันยายน 2559)


(คณะกรรมการบริหารได้รับอำนาจให้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการยื่นแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จากการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่  5 /2559   วันที่ 10 สิงหาคม 2559)


นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยการเสนอ การให้คํามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำหลักฐานเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  2.1    บริษัทมีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง หากพบเห็นว่าการเบิกจ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทจะไม่อนุมัติการเบิกจ่ายนั้น
  2.2    การบริจาคเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา ต้องมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามระเบียบการบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัท
  2.3    การให้เงินสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงบริษัท กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ต้องมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามระเบียบการให้เงินสนับสนุนของบริษัท
  2.4    กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า โดยไม่ควรมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่บริษัทกำหนด และให้เป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
  2.5    บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอํานวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทโดยตรง
  2.6    การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทค่าคอมมิชชั่นบุคคลภายนอก
  2.7    ค่าคอมมิชชั่นบุคคลภายนอก คือค่าตอบแทนจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท หรือ การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัท จะต้องมีความโปร่งใส และเป็นไปตามสัญญาที่ระบุในแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ สัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา

 3. การนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่การปฏิบัติ
  3.1    สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพื่อการนำไปปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่กำหนด
  3.2    จัดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
  3.3    จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  3.4    ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  3.5    ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
  3.6    จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง