หน้าแรก > ความยั่งยืน > ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
บริษัท ยูบิส เอเชีย จำกัด (มหาชน) จัดค่ายอาสาตอบแทนบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 บริษัท ยูบิส เอเชีย จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานร่วมโครงการ “ตอบแทนบ้านเกิด” ณ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัทมีโอกาสตอบแทนบ้านเกิดในท้องถิ่น โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารอำนวยการสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ปลูกต้นไม้ ทาสีรั้วโรงเรียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่นอีกด้วย

สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR) View PDF

เจ้าของโครงการ ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างแท้จริงของโครงการที่มุ่งโดยตรงต่อผู้รับซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน โดยเป็นสื่อกลางในการร่วมกันสานประโยชน์ระหว่างบริษัท พนักงาน โรงเรียน และชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง ในการสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนบ้านเกิดของเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน ด้วยความรักความสามัคคี และเห็นเป้าหมายเดียวกัน

ชุมชน  ได้รับผลประโยชน์โดยตรงในการนำสิ่งก่อสร้างมาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรม ความร่วมมือภายในโรงเรียนและชุมชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเห็นคุณค่าของการพัฒนาเยาวชน นักเรียน ให้เติบโตเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศต่อไป

บริษัท  ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งคืนกำไรสู่สังคม ให้การสนับสนุนสร้างความเจริญให้กับชุมชน สังคม สร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับชนบทที่ห่างไกล   และได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนพนักงานที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง