หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


  หุ้นส่วนระดับสากล ที่เชี่ยวชาญ พร้อมนวัตกรรม อันเป็นเลิศ  


พันธกิจ


  • เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีเยี่ยม

  • เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  • เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

  • จัดสรรพสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

  • สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อมีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่มีคุณภาพ

  • ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ